Automatyka sklep on-line

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.maxter.pl


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.maxter.pl, prowadzony jest przez firmę MAXTER Maciej Stefański, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5782676606, REGON 280508448.

2. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, skierowanym do Przedsiębiorców, określającym zbiór praw i obowiązków osób zawierających umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu Internetowego, prowadzonego przez w/w Usługodawcę.

3. Regulamin jest udostępniony do pobrania, wydrukowania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.


II. DEFINICJE

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Dniach roboczych– należy przez to rozumieć: dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Informacjach handlowych – należy przez to rozumieć: informacje o towarach zawarte w sklepie internetowym. Informacje handlowe dotyczące ceny oraz dostępności towaru, wyświetlane na etapie przed dodaniem danego towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta klienta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Haśle – należy przez to rozumieć: ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędnych do autoryzacji Użytkownika podczas logowania do Konta. Hasło jest ustanawiane samodzielnie przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.

Klauzulach – należy przez to rozumieć: zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie tworzenia Konta, których zaznaczenie oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu, Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego, jak również odrębnie: a) zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur, korekt oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej; b) zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego; c) zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

Konsumencie – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

Konfiguratorze – należy przez to rozumieć: formularz w wersji elektronicznej, udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca konfiguruje listę produktów spełniających określone przez Usługobiorcę parametry.

Koncie – należy przez to rozumieć: zespół funkcjonalności Sklepu internetowego, do których dostęp przyznawany jest po uprzedniej rejestracji.

Formularzu opinii – należy przez to rozumieć: formularz w wersji elektronicznej udostępniony w Sklepie internetowym, przy pomocy którego Usługobiorca może dodać opinię.

Formularzu zamówienia (Koszyk) – należy przez to rozumieć: formularz w wersji elektronicznej udostępniony w Sklepie internetowym, przy pomocy którego Usługobiorca/Użytkownik konkretyzuje warunki Umowy Sprzedaży, niezbędne do złożenia zamówienia.

Loginie – należy przez to rozumieć: nazwę Użytkownika określaną przez Usługobiorcę podczas tworzenia Konta i wykorzystywaną przez Niego podczas każdorazowego logowania się do Konta.

Opinii – należy przez to rozumieć: ocenę Usługobiorcy dotyczącą danego towaru / produktu.

OWS – należy przez to rozumieć: Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego, stanowiące zbiór warunków będących integralną częścią wszystkich umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć: stronę internetową dostępną pod adresem www.sklep.maxter.pl.

Liście życzeń– należy przez to rozumieć: funkcjonalność Konta umożliwiającą Użytkownikowi / Usługobiorcy tworzenie listy interesujących towarów.

Towarze / produkcie – należy przez to rozumieć: rzecz ruchomą stanowiącą przedmiot Umowy sprzedaży, zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego.

Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć: umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawieraną za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Usługodawcą (jako sprzedającym) a Usługobiorcą (jako kupującym) będącym Przedsiębiorcą. Na treść w/w umowy składają się zamówienie oraz OWS.

Usłudze – należy przez to rozumieć: usługę świadczoną drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), polegającą na: wyświetlaniu treści stron Sklepu internetowego, zakładaniu i posiadaniu Konta w Sklepie internetowym, korzystaniu z formularza zamówienia, formularza reklamacji, formularza zwrotu, składania zapytania o produkt, korzystaniu z konfiguratorów, zamieszczaniu komentarzy i opinii w Sklepie internetowym, dodawaniu towaru do listy życzeń itp.

Usługobiorcy – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, przedsiębiorcę, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą ze Sklepu internetowego. Usługobiorca jest Klientem w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży. Osoba fizyczna zakładająca Konto w Sklepie internetowym oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych, chyba, że przepisy pozwalają na zawarcie umowy również przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

Usługodawcy – należy przez to rozumieć: firmę MAXTER Maciej Stefański z siedzibą w Elblągu przy ul. Piławskiej 2, 82-300 Elbląg, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych pod numerem ewidencyjnym 39435, legitymującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 578-267-66-06, REGON: 280508448. Telefony kontaktowe: realizacja zamówień, faktury, rozliczenia: +48 531 73 31 35, dobór i doradztwo techniczne +48 531 73 31 31, e-mail: biuro@maxter.pl. Usługodawca jest Sprzedawcą w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży.

Użytkowniku – należy przez to rozumieć: podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta.

Zamówieniu – należy przez to rozumieć: oświadczenie woli Usługobiorcy składane przy użyciu formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.


III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne, niezbędne dla sprawnego korzystania z Usług za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień stanowią:

  • podłączenie do sieci internetowej oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka - zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer, Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji

  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

  • włączona obsługa plików"cookies"

  • rozdzielczość ekranu minimum 1024x768

  • aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany aktualny flash plug-in.


IV. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep internetowy

Za moment rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego uznaje się chwilę wyświetlenia strony Sklepu internetowego na ekranie urządzenia Użytkownika. Zakończenie korzystania ze Sklepu internetowego następuje w momencie zamknięcia okna Sklepu internetowego w przeglądarce internetowej.

2. Konto

1) Użytkownik może założyć Konto w trakcie składania zamówienia lub w każdym momencie, bez konieczności dokonywania jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym.

2) W celu założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny w zakładce „Załóż konto”, uzupełniając wszystkie obowiązkowe pola (oznaczone *) oraz wyrazić akceptację treści Regulaminu Sklepu internetowego, OWS i Polityki prywatności, a następnie kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

3) Użytkownik nie jest natomiast zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

4) Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie Konta.

5) Użytkownik jest zobligowany do podania w formularzu rejestracji rzeczywistych danych.

6) Po kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu wysyłane jest przez Usługodawcę zawiadomienie o utworzeniu konta. Warunkiem dokończenia rejestracji jest kliknięcie przez adresata ww. wiadomości na załączony w niej link. Od tego momentu możliwe jest użytkowanie Konta.

7) W przypadku zakładania Konta w trakcie procesu zakupowego (Nowy klient), Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola oznaczone „*” w Formularzu zamówienia, zaakceptować treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS i Polityki prywatności oraz kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania zamówienia”. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu wysyłane jest przez Usługodawcę zawiadomienie o utworzeniu Konta. Warunkiem dokończenia rejestracji jest kliknięcie przez adresata ww. wiadomości na załączony w niej link. Od tego momentu możliwe jest użytkowanie Konta.

8) Konto dostępne jest wyłącznie dla osób, które posiadają podane podczas rejestracji Login i Hasło. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim.

9) Dla zapewnienia bezpieczeństwa zakupów dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien przestrzegać następujących reguł:

- nie należy wyjawiać Loginu i Hasła osobom postronnym, nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta,

- Login i Hasło należy wprowadzać w sposób uniemożliwiający osobom trzecim ich poznanie,

- nie zaleca się zapisywania Hasła,

- zaleca się dokonywanie zmiany Hasła w regularnych odstępach czasu.

10) Po utworzeniu Konta Usługobiorca ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Sklepu internetowego:

a) historia dokonanych zamówień, wystawionych faktur VAT

b) formularz reklamacji/zwrotu,

c) historia reklamacji/zwrotów,

d) edycja danych Usługobiorcy,

e) dodawanie adresów dostaw,

f) zamieszczanie opinii o produktach.

11) Konto w Sklepie internetowym może utworzyć wyłącznie Użytkownik będący Przedsiębiorcą (niebędący Konsumentem).

12) Usługobiorca może zamknąć Konto w każdym momencie, bez okresu wypowiedzenia. Zamknięcie Konta następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli w dowolnej formie, w sposób zapewniający jego doręczenie do MAXTER Maciej Stefański, w szczególności poprzez: przesłanie pocztą elektroniczną na adres sklep@maxter.pl lub w formie pisemnej na adres: MAXTER Maciej Stefański, ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg

13) Zamknięcie Konta:

a) pozostaje bez wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych do momentu otrzymania przez Usługodawcę w/w oświadczenia woli,

b) nie ma wpływu na efektywność zgłoszenia reklamacji do momentu otrzymania przez Usługodawcę w/w oświadczenia woli.

c) pozostaje bez wpływu na prawo Usługodawcy do publikowania w Sklepie i opinii umieszczonych przez Usługobiorcę do momentu zamknięcia Konta.

4. Formularz Zamówienia

1) Dostęp do formularza zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie internetowym, a kończy się w momencie złożenia Zamówienia przez wybór opcji „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez konieczności złożenia Zamówienia.

2) Poprzez Formularz zamówień Usługobiorca precyzuje warunki Umowy sprzedaży, w tym w szczególności ilość i rodzaj produktów, sposób dostawy, sposób płatności, miejsce dostawy zamówienia.

3) Usługobiorca może edytować dane wprowadzane do Formularza zamówień tylko do czasu wyboru opcji „Zamawiam i płacę”. Usługobiorca może także w dowolnym momencie przerwać procedurę wypełniania Formularza poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego w przeglądarce lub poprzez przejście na inną zakładkę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu skutkuje usunięciem wprowadzonych uprzednio danych. Przejście do innej zakładki może skutkować utratą danych wprowadzonych do tego momentu, nie dotyczy to jednak listy produktów dodanych uprzednio do Koszyka. Towary / produkty dodane do Koszyka pozostają w nim zapisane do chwili wylogowania się z Konta lub opuszczenia strony sklepu.

4) Z chwilą wyboru przez Usługobiorcę opcji „Zamawiam i płacę” na wskazany przez Usługobiorcę adres mailowy wysyłana jest informacja zawierająca podsumowanie i potwierdzenie wszystkich warunków zawartej Umowy sprzedaży, a w przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto”, dodatkowo pojawi się informacja dotycząca terminu płatności oraz numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacić należność za zamówienie.

5. Lista życzeń

1) Możliwość korzystania z Listy życzeń dostępna jest po uprzednim zalogowaniu na Konto Użytkownika.

2) Korzystanie z Listy życzeń rozpoczyna się w momencie wyboru przez Usługobiorcę opcji „Lista życzeń” (ikona serduszka), a kończy się z chwilą usunięcia wszystkich Towarów z Listy życzeń.

6. Formularz reklamacji/zwrotu

1) Formularza reklamacji dostępny jest po uprzednim zalogowaniu do Konta Użytkownika.

2) Zgłoszenie reklamacji przy użyciu Formularza reklamacji wymaga wskazania Umowy sprzedaży, której dotyczy reklamacja, a następnie wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól oznaczonych w formularzu „*”, w tym określenia przyczyny reklamacji poprzez dokonanie wyboru spośród opcji wskazanych na liście rozwijalnej. Usługobiorca może także określić swoje roszczenia wobec Usługodawcy w związku ze składaną reklamacją. Niezbędne jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rozpatrzenia reklamacji. System informatyczny Sklepu internetowego domyślnie zaczytuje do formularza dane zarejestrowanego Użytkownika. Osoba zgłaszająca reklamację ma możliwość wglądu w w/w dane oraz ich edycji.

4) Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu reklamacji do chwili kliknięcia na przycisk „Wyślij”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza reklamacji poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza reklamacji i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych.

5) Zgłoszenie reklamacji przez Usługobiorcę następuje z chwilą wyboru opcji „Wyślij”. Na wskazany podczas rejestracji adres mailowy wysyłana jest do Usługobiorcy wiadomość z potwierdzeniem otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

6) Dokonanie zwrotu poprzez Formularz zwrotu wymaga poprawnego wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól, oznaczonych w formularzu„*”. Usługobiorca dokonuje zwrotu Towaru na swój koszt, zgodnie z zapisami OWS, po uprzedniej akceptacji zwrotu przez Usługodawcę.

7) Usługobiorca może edytować dane wprowadzane w Formularzu zwrotu do czasu wyboru opcji „Wyślij”. Usługobiorca może w każdej chwili odstąpić od wypełniania Formularza zwrotu poprzez zamknięcie strony Sklepu w przeglądarce internetowej lub poprzez przejście na inną podstronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej zakładki Sklepu powoduje utratę uprzednio wprowadzonych danych.

8) W momencie wyboru przez Usługobiorcę opcji „Wyślij” na adres mailowy podany podczas rejestracji wysyłana jest informacja z potwierdzeniem otrzymania przez Usługodawcę żądania zwrotu towaru.

8. Formularz konfiguratorów

1) Korzystanie z Formularza konfiguratora wymaga zalogowania się do Konta Użytkownika.

2) Korzystanie z Formularza konfiguratora jest nieodpłatne i rozpoczyna się z chwilą wyboru któregokolwiek z kryteriów dostępnych w postaci pasków rozwijalnych lub zaznaczenia któregokolwiek z pól typu „check box”, a kończy się w momencie uzyskania listy podzespołów niezbędnych do wykonania konfigurowanego urządzenia, lub w momencie zamknięcia strony Sklepu w przeglądarce internetowej.

3) Korzystanie z Formularza konfiguratora polega na doborze przez Usługobiorcę określonych parametrów technicznych konfigurowanego urządzenia, spośród dostępnych opcji.

4) Usługobiorca może w dowolnej chwili korygować uprzednio wprowadzone do Formularza dane. Zmiana któregokolwiek z parametrów technicznych skutkuje dostosowaniem listy podzespołów do dokonanego przez Usługobiorcę wyboru, chyba że w danym przypadku właściwości danego konfiguratora wymagają zaktualizowania wyników poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk.

5) Usługobiorca może w dowolnym momencie przerwać proces wypełniania Formularza konfiguratora poprzez zamknięcie strony Sklepu w przeglądarce internetowej lub poprzez wyjście z Formularza konfiguratora i przejście na inną zakładkę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej zakładki powoduje utratę wprowadzonych uprzednio danych.

6) Po uzyskaniu listy podzespołów Usługobiorca może dodać skonfigurowany Towar do koszyka poprzez wybór opcji „Do koszyka”. Spowoduje to przejście do Formularza zamówienia.

9. Zamieszczanie Treści

1) Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość zamieszczania Opinii o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.

2) W celu zamieszczenia Opinii wymagane jest zalogowanie się do Konta Użytkownika.

3) Zamieszczanie Treści odbywa się z wykorzystaniem Formularza Opinii. Użytkownik może również ocenić produkt w skali 1-5 zaznaczając odpowiednie pole (zły=1...dobry=5).

4) Opublikowanie danej Opinii wymaga zaznaczenia lub uzupełnienia przez Usługobiorcę wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe, a następnie wyboru opcji „Zatwierdź”.

5) Usługobiorca może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z Formularza opinii poprzez zamknięcie strony Sklepu w przeglądarce internetowej lub przejście na inną zakładkę Sklepu internetowego. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej zakładki w trakcie edycji Formularza skutkuje utratą uprzednio wprowadzonych danych.

6) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dodawane przez Usługobiorców Treści. Publikowane przy użyciu w/w Formularzy Treści nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgaryzmów, danych osobowych, wizerunku osób fizycznych, adresów mailowych, nr komunikatorów, linków do innych stron poza www.sklep.maxter.pl, www.maxter-automatyka.pl oraz poza profilami, kanałami lub kontami prowadzonymi przez Usługodawcę w mediach społecznościowych, linków do filmów w serwisie YouTube, ocen serwisów Usługodawcy oraz serwisów producentów, zdjęć i grafik nie związanych z Towarem lub zastosowaniem Towaru. Zabrania się także dodawania opinii nieprawdziwych, pisanych na zamówienie osób trzecich, w celu wprowadzenia w błąd innych osób w zakresie posiadania lub nieposiadania określonych cech przez Towary będące przedmiotem opinii, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt. 9.

8) Treści nie mogą być kopiowane z innych treści, znajdujących się w Internecie.

9) Treści nie mogą stanowić reklamy, której formy są zakazane przepisami ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003.153.1503 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23.07.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (DZ.U. 2016.3 ze zm.)

10) Publikując daną Treść, Usługobiorca oświadcza, że jest jej autorem oraz, że korzystanie przez Usługodawcę z danej Treści nie będzie naruszać praw osób trzecich.

11) W przypadku, gdy Treści zamieszczane przez Usługobiorcę w Sklepie Internetowym stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami), Usługobiorca, będący jednocześnie autorem, zwany dalej Licencjodawcą, udziela Usługodawcy, zwanemu dalej Licencjobiorcą, na czas nieokreślony licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z ww. utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także udziela mu nieodpłatnie, nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na korzystanie z opracowań ww. utworów, na ww. polach eksploatacji oraz zobowiązuje się nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych, nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych do ww. utworów.

12) Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg, począwszy od dnia zamieszczenia utworu na stronie Sklepu internetowego.

13) Usługodawca ma prawo moderować zamieszczane przez Usługobiorcę Treści pod względem ich zgodności z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca ma prawo nie publikować / usuwać Treści, jeżeli w jego ocenie nie spełniają one warunków, o których mowa powyżej.

14) Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania pozostających w jego posiadaniu danych Usługobiorców sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom lub instytucjom w związku z prowadzonymi przez ww. organy i instytucje postępowaniami dotyczącymi dodania Treści przez Usługobiorcę.

15) W przypadku stwierdzenia naruszenia przez publikowane Treści praw Usługodawcy, Usługobiorcy lub osób trzecich, jak również przepisów prawa, Regulaminu lub Polityki prywatności, każdy może zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu po wybraniu opcji „Zgłoś nadużycie”. [????]


V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

2. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do MAXTER Maciej Stefański, w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@maxter.pl. lub w formie pisemnej na adres: MAXTER Maciej Stefański, ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

1) dane Usługobiorcy takie jak imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, dane firmy

2) uzasadnienie reklamacji.

4. Firma MAXTER Maciej Stefański dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego zgłoszenia reklamacji, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych - nie dłużej niż w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego zgłoszenia reklamacji.


VI. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Usługobiorca zobowiązany jest do użytkowania Sklepu internetowego w sposób pozostający w zgodzie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, mając jednocześnie na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.


VII. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Sklepu w rozumieniu OWS dostępne są na stronie http://sklep.maxter.pl/index.php?route=information/information&information_id=3


VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Strona internetowa Sklepu internetowego podlega ochronie prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi/Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.

2. Użytkownik/Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn. Za istotne przyczyny uznaje się:

1) Wprowadzenie nowych Usług/funkcjonalności Sklepu, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych Usług, w szczególności w skutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmiana otoczenia rynkowego Usługodawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego.

2) Zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usługodawcy lub Usługobiorcy, w szczególności mających wpływ na zawieranie umów na odległość, świadczenie usług drogą elektroniczną lub regulujących prawa i obowiązki konsumentów.

3) Zmiana lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy.

2. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie informacji przesłanej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę na etapie rejestracji Konta. Brak wypowiedzenia postanowień nowego Regulaminu przez Usługobiorcę w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania powiadomienia o jego zmianie jest równoznaczny z uznaniem jego treści za wiążącą. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych za pośrednictwem Sklepu internetowego przed rozpoczęciem obowiązywania nowego Regulaminu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2019 r.