Automatyka sklep on-line

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:

Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej OWS) – należy przez to rozumieć: dokument określający zbiór praw i obowiązków stron, tj. firmy MAXTER Maciej Stefański oraz Klientów, związanych z zawieraniem Umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego o adresie www.sklep.maxter.pl (dalej Sklep internetowy), prowadzonego przez Sprzedawcę.

Sprzedawcy – należy przez to rozumieć: firmę MAXTER Maciej Stefański z siedzibą w Elblągu przy ul. Piławskiej 2, 82-300 Elbląg, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych pod numerem ewidencyjnym 39435, legitymującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 578-267-66-06, REGON: 280508448, telefony kontaktowe: realizacja zamówień, faktury, rozliczenia: +48 531 73 31 35, dobór i doradztwo techniczne +48 531 73 31 35, e-mail: sklep@maxter.pl. Sprzedawca jest Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.

Kliencie – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, przedsiębiorcę, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która utworzyła konto w Sklepie internetowym. Klient jest Usługobiorcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego. Osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że została upoważniona do podejmowania działań w jej imieniu.

Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć Klienta, dokonującego zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego, bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności przez Przedsiębiorcę jest on zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o tym fakciew celu usunięcia Konta klienta.

Konsumencie – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

Użytkowniku – należy przez to rozumieć: podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

Cenniku ogólnym – należy przez to rozumieć: ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika niezalogowanego do Konta.

Cenniku indywidualnym – należy przez to rozumieć: ceny przygotowane dla konkretnego Przedsiębiorcy. Sprzedawca, po przeprowadzeniu analizy historii zakupów danego Klienta w Sklepie internetowym, ma prawo podjąć decyzję o przygotowaniu cennika dla danego Przedsiębiorcy.

Koncie – należy przez to rozumieć zespół funkcjonalności Sklepu internetowego, do których dostęp przyznawany jest po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Dostęp do Konta wymaga każdorazowo zalogowania się.

Informacjach handlowych – należy przez to rozumieć: informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe dotyczące ceny oraz dostępności towaru, widoczne przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Ofercie – należy przez to rozumieć: treść wyświetlaną Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta, przedstawioną jako „Podsumowanie zamówienia”.

Klauzulach – należy przez to rozumieć: zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie tworzenia Konta, których zaznaczenie oznacza akceptację treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS), Regulaminu Sklepu internetowego oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego, jak również odrębnie: a) zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur, korekt oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej; b) zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego.

Dniach roboczych – należy przez to rozumieć: należy przez to rozumieć: dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć: umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawieraną za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Usługodawcą (jako sprzedającym) a Usługobiorcą (jako kupującym) będącym Przedsiębiorcą. Na treść umowy sprzedaży składają się zamówienie oraz OWS.

1.2 OWS są udostępnione do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Ogólne Warunki Sprzedaży”.


2. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

2.1 Połączenie ze stroną internetową www.sklep.maxter.pl. jest nieodpłatne, tzn. nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat za rzecz Sprzedawcy.

2.2 Do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego (z zastrzeżeniem pkt. 2.7) wymagane jest:

a) założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika procesu zakupowego bez uprzedniej rejestracji, rejestracja musi zostać przeprowadzona najpóźniej przed kliknięciem przez Użytkownika na przycisk „Zamawiam”.

b) prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

- dokonanie wyboru rodzaju i ilości towaru, oraz dodanie go „Do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego

- dokonanie wyboru opcji dostawy, formy i terminu płatności (w przypadku Przedsiębiorcy, któremu został przyznany limit kredytowy), wskazanie adresu dostawy towarów.

- podanie danych osobowych określonych jako obowiązkowe (oznaczone symbolem „*”).

c) zaznaczenie pól typu „check-box”, potwierdzających zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności. Pole „check-box” dotyczące zgody na wysyłanie przez Sprzedawcę faktur drogą elektroniczną jest domyślnie zaznaczone, a w polu adres poczty elektronicznej automatycznie wpisywany jest adres e-mail podany przez Klienta na etapie rejestracji Konta. Klient może zmienić w/w adres na dowolny, jak również nie wyrazić zgody na wysyłanie faktur drogą elektroniczną poprzez odznaczenie pola „check box”. Klient nie ma obowiązku wyrażenia akceptacji dla pozostałych Klauzul dostępnych na etapie zakupu towaru.

d) zapoznanie się przez Klienta z końcowym brzmieniem treści Oferty wiążącej Sprzedawcę, określonej jako „Zatwierdzenie zamówienia”, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego po dokonaniu czynności określonych w pkt. b) i c) niniejszych OWS.

e) potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

2.3 Zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem umowy sprzedaży, która zostanie zawarta z Klientem po kliknięciu przez niego na przycisk „Zamawiam i płacę”, a także wykrycie i skorygowanie ewentualnych błędów we wprowadzonych przez Klienta danych, jest możliwe poprzez kliknięcie na przycisk „Zatwierdzenie zamówienia”. Oferta wyświetlana na tym etapie przestaje wiązać Usługodawcę w momencie zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu bez kliknięcia na przycisk „Zamawiam i płacę” lub z chwilą wprowadzenia przez Klienta jakichkolwiek zmian w treści Oferty zgodnie z pkt. 2.4 OWS.

2.4 Do czasu kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” na etapie „Zatwierdzenie zamówienia”, Klient może w dowolnym momencie dokonać zmian poprzez odznaczenie uprzednio zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i całkowicie zrezygnować z zakupu towaru.

2.5 Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza:

a) potwierdzenie przez Klienta prawidłowości wprowadzonych danych,

b) potwierdzenie przez Klienta otrzymania Oferty i tym samym jej akceptację, skutkującą zawarciem przez Klienta z firmą MAXTER Maciej Stefański skutecznej prawnie Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego na etapie „Zatwierdzenie zamówienia” oraz na warunkach OWS.

2.6 Po kliknięciu przez Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę”, na adres mailowy podany przez Klienta na etapie rejestracji Konta, wysyłana jest wiadomość zawierająca potwierdzenie wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży, a w przypadku wyboru opcji płatności „Przelew bankowy” - dodatkowo informacja o terminie płatności i numerze konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za zakupiony towar. W celu zabezpieczenia na własne potrzeby treści OWS w wersji obowiązującej w chwili zawierania umowy sprzedaży, Usługodawca zaleca skopiowanie i zapisanie treści OWS na dysku komputera Klienta.


3. CENA ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

3.1 Ceny prezentowane w Sklepie internetowym podawane są w polskich złotych (PLN), z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), nie zawierają natomiast kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od opcji dostawy towaru, wybranej przez Klienta na etapie wypełniania formularza zamówienia.

3.2. Cena danego towaru może być uzależniona od kursu walut obcych i aktualizowana automatycznie każdego dnia.

3.3 Cena towaru, prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem go do Koszyka, ma wyłącznie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może odbiegać od ceny tego towaru po dodaniu go do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo takie okoliczności, jak: ilość towaru, wartość zamówienia, aktualne promocje, forma płatności. Stałym klientom Sklepu może przysługiwać prawo dokonywania zakupu towarów na warunkach określanych indywidualnie dla nich, w oparciu o cenniki indywidualne.

3.4 Sprzedawca umożliwia następujące formy dokonania płatności za zakupiony towar:

a) przelew bankowy na konto bankowe wskazane przez Usługodawcę w potwierdzeniu zamówienia, wysyłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.6 OWS,

b) kartą płatniczą online – płatność kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15 prowadzącej serwis www.przelewy24.pl,

c) szybki przelew (przelewy24.pl) – płatność za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15 prowadzącej serwis za pośrednictwem www.przelewy24.pl,

d) płatność przy odbiorze – przekazywane gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie). Wybór tej formy płatności może wiązać się z dodatkową opłatą, w wysokości podanej na etapie dokonywania wyboru sposobu zapłaty.

e) limit kredytowy – płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w wysyłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzeniu zamówienia: Alior Bank Spółka Akcyjna ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Oddział w Elblągu, w odroczonym terminie określanym indywidualnie przez Sprzedawcę dla danego Przedsiębiorcy, w ramach przyznanego limitu kredytu kupieckiego.

3.4 W przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą lub kredytową, rachunek Klienta w banku, który wydał kartę, zostaje obciążony należnością w momencie zaksięgowania środków.

3.5 Firma MAXTER nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej, za pośrednictwem której klient dokonuje płatności. Płatności te są autoryzowane przez DialCom24 Sp. z o.o.

3.6 Klient reguluje należność za zakupione towary gotówką w momencie odbioru, przed wysłaniem towaru (przedpłata) – z wykorzystaniem jednej z form płatności opisanych w pkt. 3.3 OWS, lub w odroczonym terminie płatności.

3.7 W przypadku wyboru formy płatności „Przelew na konto” lub „Szybki przelew (przelewy24.pl)”, termin uregulowania należności wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży – po upływie terminu zamówienie zostanie anulowane. W przypadku wyboru formy płatności „Płatność przy odbiorze”, opłata za zamówienie dokonywana jest bezpośrednio u kuriera, podczas wydania towaru Klientowi. W przypadku wyboru płatności w odroczonym terminie (w ramach przyznanego limitu kredytu kupieckiego), termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury. Jeżeli w chwili złożenia zamówienia zostanie przekroczony limit kredytowy lub Usługobiorca ma nieuregulowane należności wobec Usługodawcy,to forma płatności zostanie automatycznie zmieniona na przedpłatę.

3.8 W sytuacji, gdy po wystawieniu faktury z odroczonym terminem płatności (za którą nie ma zapłaty) Klient dokona zwrotu towaru lub cena sprzedaży ulegnie zmianie, co skutkuje wystawieniem faktury korygującej, to w/w faktura korygująca jest automatycznie przypisywana do faktury do której została wystawiona i w efekcie należność za fakturę pozostająca do zapłaty pomniejszana jest o wartość korekty. Klient nie może zażądać rozliczenia kwoty wynikającej z wystawionej faktury korygującej do faktury jeszcze nie zapłaconej z inną niezapłaconą fakturą wystawioną przez Sprzedawcę.

3.9 W przypadku, gdy faktura korygująca jest wystawiona do faktury już zapłaconej, zobowiązanie wynikające z tej faktury korygującej pozostaje do rozliczenia, poprzez zwrot na konto.


4. Warunki dostarczenia towarów

4.1 Zakupione towary zostaną dostarczone pod wskazany adres wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firm kurierskich.

5. Pozostałe warunki sprzedaży

5.1 Firma MAXTER Maciej Stefański prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego wyłącznie dla Klientów będącym Przedsiębiorcami.

5.2 W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą, firma MAXTER Maciej Stefański wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tyłu opóźnienia oraz zwłoki w dostarczeniu towaru.

5.3 W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą, firma MAXTER Maciej Stefański wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu utraconych korzyści.

5.4 Umowa sprzedaży towaru jest zawierana w języku polskim oraz zgodnie z polskim prawem.


6. Prawo odstąpienia przez Przedsiębiorcę od umowy sprzedaży.

6.1 Sprzedawca, w oparciu o decyzję jednostronną może przyznać Klientowi prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn.

6.2 Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy:

a) Towarów objętych promocją lub przyznanych Klientowi jako nagroda w ramach promocji, w stosunku do których prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zostanie wyłączone przez Sprzedawcę w opisie warunków danej promocji.

b) Towarów noszących ślady użytkowania, uszkodzonych, zabrudzonych lub takich, których oryginalne opakowanie zostało uszkodzone lub zabrudzone.

6.3 Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt Klienta.

6.4 Zwrot towaru odbywa się według następującej procedury:

a) Wysłanie przez Klienta za pośrednictwem elektronicznego formularza reklamacji/zwrotów, dostępnego na stronie Sklepu internetowego, powiadomienia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

b) Odesłanie przez Klienta zwracanego Towaru na adres wskazany przez Usługodawcę po akceptacji zwrotu przez Usługodawcę.


7. Rękojmia za wady towaru

7.1 Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać Klientowi towar wolny od wad.

7.2 Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego. Gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.

7.3 Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec firmy MAXTER Maciej Stefański roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

7.4 W celu uproszczenia i przyśpieszenia procedury reklamacji Sprzedawca zaleca korzystanie z formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

7.5 Reklamacje z tytułu rękojmi za wady można składać w dowolny sposób, zapewniający dostarczenie do firmy MAXTER oświadczenia woli Klienta w zakresie reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@maxter.pl lub w formie pisemnej na adres: MAXTER Maciej Stefański, ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg.

7.6 Towar będący przedmiotem reklamacji wraz z wydrukiem zgłoszenia reklamacyjnego należy wysłać na adres: MAXTER Maciej Stefański, ul. Piławska 2, 82-300 Elbląg lub w określonych przypadkach, o których Sprzedawca poinformuje Klienta w toku zgłaszania danej reklamacji, na podany przez Sprzedawcę adres producenta, autoryzowanego dystrybutora lub serwisu.

7.7 Klient jest zobowiązany do wykazania potwierdzenia dokonania zakupu reklamowanego towaru od MAXTER Maciej Stefański.

7.8 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego z tytułu rękojmi za wady i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

8.2 Zmiana OWS nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez firmę MAXTER z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowych OWS.

8.3 OWS obowiązuje od dnia 20.05.2019 r.